smog w polsce
Fotowoltaika

Polska upomniana przez Komisję Europejską w związku z regulacjami antysmogowymi

W czasie gdy minister i wiceministrowie energii  złożyli wizytę w Brukseli, celem odbycia dyskusji na temat zasad pomocy publicznej dla polskiego górnictwa, Komisja Europejska upomniała Polskę za niezaimplementowanie norm dyrektywy unijnej 2015/1480. Owe przepisy prowadziły do polepszenia jakości powietrza w krajach Wspólnoty.

Z początkiem 2017 roku Rząd Polski zobowiązał się do podjęcia działań dotyczących zniwelowania powiększającego się problemu smogu w polskich miastach. Państwa Unii Europejskiej miały wywiązać się do 31 grudnia 2016 roku, z wprowadzeniem przepisów do prawa krajowego.  Na chwilę obecną niewiele z przyrzeczeń  Rządu zostało zrealizowanych. Przepisy odnośnie metod pomiaru jakości powietrza i umiejscowienia punktów pomiarowych, Polska nie wprowadziła w nakazanej mierze, a od wymaganego terminu minął już niemal rok.

Komisja Europejska zwróciła się do Polski z zapytaniem w kwestii przedsięwzięć wprowadzających przepisy prawa związane z badaniem jakości powietrza. Na odzew KE może spodziewać się do terminu wynoszącego 2 miesiące. W sytuacji, gdy Polska nie wyda należytej odpowiedzi, Komisja Europejska doniesie o sprawie do Trybunału Sprawiedliwości  Unii Europejskiej.

Ministerstwo Środowiska opracowało projekt o nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska a także projekt ustawy Prawo ochrony środowiska. Mają one na celu wesprzeć procedury opinii oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie i środowisko. Projekty te dotarły do Sejmu.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że nadchodzące zmiany przewidują ogólnodostępne i darmowe wiadomości odnośnie przewidywanego poziomu jakości powietrza oraz odrębnie dla każdego województwa, rozkład stężeń zanieczyszczeń powietrza. Dane będzie można znaleźć na stronie wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Sejmowa komisja środowiska zrecenzowała rządowy projekt i wystawiła pozytywną opinię.

Zostaw odpowiedź