Wpływ elektrowni konwencjonalnej na środowisko
Fotowoltaika

Wpływ elektrowni konwencjonalnej na środowisko

W trakcie swojej działalności elektrownia konwencjonalna produkuje odpady technologiczne pochodzące z procesów termicznych, a także inne, które nie są bezpośrednio związane z produkcją. Do podstawowych odpadów technologicznych należą:

– popioły lotne z węgla kamiennego- 890 000 Mg/rok- przekazywane w celu odzysku,

– popioły lotne ze współspalania- 500 000 Mg/rok- przekazane w celu odzysku,

– stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania- 493 000 Mg/rok- przekazywane w celu odzysku lub składowane na składowisku gipsu,

– osady z zakładowych oczyszczalni ścieków- 2 900 Mg/rok- spalane wraz z węglem w kotłach lub wykorzystywane na składowisku odpadów komunalnych do przesypywania warstw odpadów,

– odpady z przechowywania i przygotowania paliw- 6000 Mg/rok- przekazane w celu odzysku/unieszkodliwiania,

– mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych-

1340 000 Mg/rok- przekazywane do odzysku lub składowane na składowisku popiołu i żużla,

– mikrosfery z popiołów lotnych- 4 450 Mg/rok- przekazywane do odzysku.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Ochrona powietrza stosowana w elektrowni obejmuję ograniczenia dotyczące emisji:

– pyłu,

– tlenków azotu,

– dwutlenku węgla,

– dwutlenku siarki.

Ograniczenie emisji pyłu osiąga się, dzięki nowoczesnym wysokosprawnym elektrofiltrom umieszczonym na wszystkich blokach energetycznych. Wprowadzeniu zmian poziom stężenia w spalinach odprowadzanych każdym kominem wynosi do 50[mg/norm/m3]. Emisja tlenków azotu jest ograniczana, dzięki niskoemisyjnemu systemowi spalania zarówno na kotłach. Układ taki opiera się na palnikach niskoemisyjnych oraz układzie dysz powietrza, które są zainstalowane na przedniej i tylnej ścianie kotłów nad strefą palnikową. Dzięki takiemu rozwiązaniu spełniona jest norma, wprowadzona od 2008 roku, w której dopuszczalna emisja tlenków wynosi 500[mg/norm/m3]. Wartość normatywna po 2015 roku została jeszcze bardziej zaostrzona, dlatego też powstała potrzeba do zabudowywania instalacji do katalitycznego odazotowania spalin, która gwarantuje stężenie tlenków w wysokości 200[mg/norm/m3]. Kolejnym ograniczeniem jest emisja dwutlenku węgla. Uzależniona jest ona od wymogów w protokole z Kioto oraz czerpania energii z odnawialnych źródeł energii. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla osiąga się dzięki instalacjom współspalania biomasy. Dla przykładu roczne maksymalne zużycie biomasy dla loku 200MW moze wynosić około 100 tys. ton. Zastępuje ona ponad 50 tys. ton węgla co wiąże się ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla o ponad 100 tys. ton.

Ochrona wód

Ochronę wód zapewnia w konwencjonalnych elektrowniach zapewnia modernizacja systemów oczyszczalni ścieków. Dzięki takiemu rozwiązaniu, parametry odprowadzanych ścieków są zgodne z obowiązującymi normami.

Elektrownie wyposażone są zazwyczaj  w następujące oczyszczalnie:

– mechaniczno- biologiczną ścieków bytowych,

– mechaniczną ścieków deszczowo- przemysłowych,

– dwie chemiczne ścieków z instalacji odsiarczania spalin

Ochrona powierzchni Ziemi                                          

          Zasadniczym zamierzeniem elektrowni jest maksymalizacja wykorzystania odpadów paleniskowych. Popiół jest zużytkowany do produkcji materiałów budowlanych oraz cementu. Ze składowanych odpadów pozyskiwana jest również mikrosfera. Aktualnie 60% wytwarzanych odpadów jest zagospodarowanych. Elektrownia dysponują składowiskiem popiołu i żużlu. Składowiska te powinny być zaopatrzone w instalacje zraszania kwater i obwałowań, co przeciwdziała pyleniu.

          Dzięki wprowadzeniu przez między innymi Unię Europejską wielu ograniczeń związanych z ochrona środowiska konwencjonalne elektrownie są coraz bardziej przyjazne dla środowiska. Niemniej jednak niestety do środowiska nadal dostają się szkodliwe substancje wpływające na zdrowie człowieka, powstające w czasie procesów spalania w elektrowniach. Dlatego tak ważna jest popularyzacja Odnawialnych Źrodeł Energii oraz powracanie do tematu elektrowni jądrowej.

Zostaw odpowiedź