Wpływ zanieczyszczeń emitowanych przez elektrownię węglową na zdrowie człowieka
Fotowoltaika

Wpływ zanieczyszczeń emitowanych przez elektrownię węglową na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia emitowane przez elektrownię mają wpływ na zdrowie społeczeństwa. Mimo, wdrażanych środków, które mają na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery to i tak część z nich przedostaje się do powietrza. W skali całego roku wartości emisji poszczególnych zanieczyszczeń wynoszą, następująco: SO2  – dwutlenek siarki około 35 000 ton/rok, NOx – tlenki azotu około 22 000 ton/rok, PM10 – aerozole atmosferyczne około 11 000 ton rok. Zanieczyszczenia te wpływają negatywnie na stan zdrowia człowieka. Oto wybrane substancje emitowane przez elektrownie węglowe do atmosfery i ich wpływ na zdrowie człowieka:

Emisję z elektrowni węglowych produkty pierwotne

– Sadza (nie spalony węgiel), lotne popioły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, rtęć arden, ołów chrom (zwłaszcza rakotwórczy CR9VII)), nikiel oraz kadm.

Zanieczyszczenie w środowisku produkty pierwotne i wtórne

– Sadza i lotne popioły areozole siarczanowe i azotonowe zwłaszcza: siarczan amonu, azotan amonu, smog, trójtlenek siarki, kwas siarkowy, kwas azotowy, wtórne pary areozolowej lub zaadsorbowanej na pyłach, wolne lub jony Hg2+, As3+/As5+ (AsO33-, AsO43-), Pb2+, CrO42-, Ni2+, Cd2+ ( w wodzie, glebie, żywności), ograniczone związki rtęci dimetylortęć w organizmach żywych i żywności, zawiesiny czystych metali w powietrzu.

Wpływ na organizm ludzki

Cząstki mniejsze niż 2,5 mikrometra (jedna dwudziesta grubości ludzkiego włosa), a nierozpuszczalne w wodzie (sadza, popioły lotne), są na tyle małe, że przedostają się do płuc; tu się akumulują, przez co ograniczają czynność organu i prowadzą do jego uszkodzeń, cząstki rozpuszczalne w wodzie (siarczany, azotany) przedostają się do krwiobiegu; szkodzą przez to sercu, i naczyniom krwionośnym, a także przenoszą do tkanek toksyczne składniki. Związki o charakterze silnie kwasowym, działające drażniąco i żrąco na komórki skóry, nabłonka, drogi oddechowe. Jony rtęci, ołowiu i kadmu przedostają się do krwiobiegu, oddziałującna mózg i inne organy-dimetylortęć, z łatwością wchodząca do tzw. łańcucha pokarmowego, jest śmiertelnie trująca, zwłaszcza dla mózgu; praktycznie nie daje się usunąć z organizmu. Pozostałe metale są szkodliwe dla płuc. Ozon przy powierzchni ziemi jest szkodliwy – trujący gaz powodujący podrażnienie i uszkodzenie tkanek w gardle i płucach(nie należy go mylić z ozonem w wyższych warstwach atmosfery, którego nie wdychamy, a którego warstwa chroni nas przed promieniowaniem ultrafioletowym).

Zwiększone ryzyko schorzeń

Zgony na skutek nowotworów, chorób serca i płuc,  zawały serca, napady astmy, infekcje układu, oddechowego, kaszle. Choroby układu oddechowego, alergie. Rtęć: negatywne oddziaływanie na rozwój mózgu, zwłaszcza u dzieci.  Ołów, kadm: zaburzenia w rozwoju umysłowym i fizycznym dzieci; uszkodzenie nerek, krwinek oraz zdolności reprodukcyjnych. Arsen, chrom, nikiel, kadm: rak płuc. Bóle w klatce piersiowej, kaszel, przekrwienie, napady astmy.

Powyżej przedstawiono głównie długoterminowe skutki wywołane zanieczyszczeniami produkowanymi przez elektrownie. Pomimo ciągłych starań i wprowadzonych nowych technologii zmniejszających emisję substancji szkodliwych nadal jesteśmy narażeni na ich negatywne działanie i wynikające z tego choroby.

Zostaw odpowiedź