Dofinansowanie mój prąd
Elektrownie słoneczne

Ile energii produkuje elektrownia słoneczna rocznie i sposób rozliczenia z zakładem

Ile energii produkuje elektrownia słoneczna rocznie i sposób rozliczenia z zakładem

Moc elektrowni fotowoltaicznej dobiera się ze względu na zużywana moc przez dany budynek mieszkalny. Informacja o tym ile prądu zużywamy znajduję się na rachunku rozliczeniowym od zakładu energetycznego. Zużycie podawane jest w jednostce kilowatogodziny kWh. Moc elektrowni podawana jest w jednostce kilowata. Jak więc powinniśmy dobrać moc elektrowni do naszego zużycia.

Ze względu na to, że wytwarzanie prądu przez systemy fotowoltaiczne jest ściśle uzależnione od warunków atmosferycznych, moc jaką wytwarza dana elektrownia podaję się w skali roku. Oczywiście podawana ilość rocznego wytwarzania kilowatogodzin [kWh] przez elektrownię jest wartością uśrednioną. Bardzo ciężko jest w 100% określić jej dokładną moc, właśnie ze względu na to że wszystko tak mocno jest uzależnione od pogody. W rzeczywistości instalacja może wytworzyć mniej lub więcej prądu, niż obliczona wartość. Średnią roczną ilość kilowatogodzin przez daną instalację  oblicza się mnożąc moc instalacji razy 1000. W ten sposób otrzymujemy średnią roczną ilość wytwarzanych kilowatogodzin. Na przykład instalacja o mocy 3 kW będzie rocznie wytwarzała około 3 000 kWh, a instalacja o mocy 10 kW 10 000kWh. Znając nasz pobór mocy odczytany z rachunku od zakładu energetycznego będziemy wiedzieli jakiej mocy elektrowni potrzebujemy, żeby w jak największym stopni zaspokoić nasze zapotrzebowanie a tym samym poczynić jak największe oszczędności i stać w jak największym stopniu samowystarczalnym. Ale w jaki sposób rozliczamy się z zakładem energetycznym. Czy możemy zarabiać na instalacji fotowoltaiczne? Powyższe pytania są jednymi z najczęściej zadawanych sobie pytań przez przyszłych inwestorów elektrowni słonecznych. Zakład energetyczny będzie się z nami rozliczał na podstawie wskazań licznika energii elektrycznej.

Oczywiście nie będzie to na podstawie wskazań licznika który mamy juz zamontowany. Dla budynków z wykorzystaniem energii ze słońca zakład energetyczny montuje specjalne dwukierunkowe liczniki. Dlaczego dwukierunkowe? Co to znaczy? Liczniki są dwukierunkowe, ponieważ muszą zliczać ilość energii która będziemy pobierać z sieci i tą którą będziemy do sieci oddawać. Ilość energii wytwarzaną przez naszą instalację będzie zliczał sam falownik (inwerter), dzięki temu będziemy wiedzieli jak pracuję nasza instalacja z jaką sprawnością i ile prądu wytwarza. Z zakładem energetycznym rozliczamy się bezgotówkowo. Oznacza to, że zakład energetyczny nie płaci  nam za prąd wytworzony przez nasze moduły i oddany do sieci. Przed wejściem w życie nowej ustawy OZE, był plan wprowadzenia płacenia każdemu Prosumentowi za prąd oddany do sieci. System ten był nazwany systemem stawek gwarantowanych. Czyli w zależności od mocy elektrowni taką kwotę zakład miał płacić Prosumentowi za każdą kWh wysłaną do sieci. W chwili obecnej rozliczmy się z zakładem energetycznym bezgotówkowo. To znaczy za każdą 1 kWh wysłaną do sieci z naszej instalacji możemy odebrać od zakładu energetycznego 0,8 kWh  lub  0,7 kWh. Ilość kWh jaką możemy odebrać od zakładu jest uzależniona od wielkości naszej instalacji. Dla instalacji o mocach do 10 kW możemy za każda 1 kWh wysłaną do sieci odebrać 0,8kW, dla instalacji o mocach powyżej 10 kW do 40 kW możemy od zakładu odebrać 0,7 kWh.  Z zakładem rozliczamy się na zasadzie bilansu. Czyli po zakończeniu każdego z okresów rozliczeniowych zostaje zliczona ilość energii jaką pobraliśmy z sieci oraz ilość energii jaką do sieci oddaliśmy. Jeżeli ilość energii jaką do sieci oddaliśmy jest większa od ilość pobranego prądu nie uiszczamy opłat za prąd do zakładu. Jeżeli po bilansie okazuje się, ze ilość energii którą pobraliśmy z  sieci jest większa od tej którą do sieci oddaliśmy musimy zapłacić za powstałą różnicę. Decydując się na instalację fotowoltaiczną warto sprawdzić w jakim okresie rozliczeniowym płacimy rachunki. Jeżeli nasz okres rozliczeniowy jest jedno lub dwumiesięczny trudno będzie nam zaobserwować zyski jakie nasza elektrownia będzie generować. Najkorzystniejszymi okresami rozliczeniowymi dla Prosumnetów są półroczny lub roczny. Z racji warunków klimatycznych panujących w naszym kraju mikroelektrownia najwięcej prądu będzie wytwarzać w miesiącach wiosenno – letnich, a co za  tym idzie w tym czasie będzie ona generować największe oszczędności.

Na etapie projektowania elektrowni fotowoltaicznej, jeżeli nie występują ku temu przeciwwskazań powinniśmy moc instalacji dobierać w taki sposób, żeby w jak największym stopniu zaspokoić nasze zapotrzebowanie na moc. Na etapie odbioru instalacji i wymiany licznika przez zakład energetyczny powinniśmy podjąć kroki ku zmianie okresu rozliczeniowego jeżeli jest on inny niż pół roczny lub roczny. Aby jak najszybciej odczuć oszczędności wynikające z instalacji modułów fotowoltaicznych.

Leave a Response