Elektrownie słoneczneFotowoltaikaOdnawialne źródła energiiPanele słoneczne

Przyłączanie mikroinstalacji do sieci

W kwietniu tego roku weszły w życie nowe zasady dotyczące przyłączania do sieci jednostek wytwórczych, w tym również odnawialnych źródeł energii. Jakie obecnie obowiązują istotne procedury przyłączania do sieci najmniejszych instalacji OZE?Ważne zmiany w tym zakresie weszły w życie 27 kwietnia bieżącego roku i są one konsekwencją unijnego rozporządzenia z kwietnia 2016 roku. Ich priorytetowym zadaniem jest ujednolicenie przepisów funkcjonujących w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Moduły wytwarzania energii – ich podział

Poszczególne jednostki wytwórcze, zwane często „modułami wytwarzania energii”, w zależności od posiadanej mocy zostały podzielone na cztery grupy takie jak:

– grupa A – do których zalicza się instalacje o mocy od 0, 8 kW do 200 kW.
– grupa B – która to obejmuje źródła o mocy 200 kW – 10 MW
– grupa C – która obejmuje źródła o mocy 10 MW – 75 MW
– grupa D – która obejmuje źródła o mocy ponad 75 MW.

Pierwsza z wymienionych grup obejmuje źródła przyłączane dotąd w dwóch trybach, a przyłączanie mikroinstalacji do 50 kW następuje w uproszczonym trybie na zgłoszenie. Z kolei pozostałe źródła są przyłączane na podstawie stosownej umowy, która została określona w innowacyjnych kodeksach sieciowych dotyczących jednostek o większej mocy.

Jakie są obecnie wymogi w zakresie podłączania instalacji

Instalacja podłączeń z grupy A, a więc o mocy nie przekraczającej 50 kW będzie realizowana w uproszczonym trybie i dotyczy składania stosownego wniosku o przyłączenie. W tym przypadku w miejsce dotychczasowego dokumentu – zgłoszenie pojawił się zupełnie nowy druk: zgłoszenie – dokument instalacji, w którym to pierwsza, dotychczasowa część zgłoszenia wynika z zapisów prawa energetycznego, natomiast druga jest związana z powstaniem nowego kodeksu sieciowego.

W dotychczasowym dokumencie zgłoszeniowym znajdowały się informacje takie jak:dane obiektu, dane osoby zgłaszającej, dane instalacji. Ponadto druk zawierał datę planowanego przyłączenia załączników oraz schemat instalacji z poszczególnymi danymi technicznymi. Natomiast w nowym formularzu zgłoszeniowym pojawiła się dodatkowa informacja dotycząca o mocy maksymalnej- Pmax, która to jest rozumiana jako maksymalna wartość mocy, którą to moduł wytwarzania energii jest w stanie ciągły sposób stanie wygenerować. Ponadto wprowadzony wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w trybie na zgłoszenie uwzględnia certyfikat sprzętu spełniający wymagania nowych kodeksów sieciowych, który to jest wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub jako sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.

Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z nowych kodeksów, w przypadku instalacji typu A pojawia się nowy dokument, który jest w dziewięćdziesięciu procentach zbieżny z dokumentem składanym w przypadku zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.
Od kwietnia tego roku obowiązkowe jest dostarczenie w procedurze przyłączeniowej dokumentacji technicznej dokładnie określające:

– parametry techniczne,
– charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanego zakładu wytwarzania energii
– oraz specyfikację techniczną.

Obecnie obowiązujące kodeksy sieciowe wprowadzają poszczególne zasady z uwzględnieniem dwu letniego okresu przejściowego. Zgodnie z zamysłem autorów nowych kodeksów niezbędny jest określony czas na przygotowanie się do wdrożenia tych nowych wymogów. W związku z tym nowe wymagania w zakresie certyfikacji w całości zaczną obowiązywać w kwietniu 2021 roku.

1 Comment

  1. Ujednolicenie prawa jest niezbędne do uzyskania zerowego poziomu emisji CO2, do czego obliguje nas UE. Cel ma zostać zrealizowany do 2050 roku, termin wydaje się odległy, jednak mamy wiele do zrobienia, by sprostać oczekiwaniom.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.