PROSUMENT powraca
Dotacje na fotowoltaikę

PROSUMENT powraca – druga tura naboru wniosków już od 16 października

Dofinansowanie Prosument powraca

Ku ogromnemu zadowoleniu wszystkich zwolenników odnawialnych źródeł energii którzy chcą stać się Prosumentami mamy bardzo dobrą wiadomość. Nabór wniosków do drugiej tury dofinansowań rusza już 16 października! Dofinansowanie Prosument II jest wspólnym programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz BOŚ Banku. Tak jak w pierwszej turze dofinansowanie powiązane jest z kredytem. Wykluczone jest otrzymanie dofinansowania bez wzięcia kredytu. Kredyt jest, kredytem ze stałym oprocentowaniem w skali roku, oprocentowanie to wynosi 1% przy okresie kredytowania do 15 lat. Bank nie pobiera opłat z części dofinansowanej przez NFOŚiGW. Całość kosztów instalacji z odnawialnych źródeł energii jest finansowana przez klienta bezgotówkowo. Na część całkowitej sumy kosztów instalacji w zależności od jej typu otrzymuje on bezzwrotną dotację, pozostała część pokrywana jest przez kredyt. Dofinansowaniu podlegają wszystkie rodzaje odnawialnych źródeł energii. I tak dla źródeł ciepła dofinansowanie wynosi do 15% kosztów kwalifikowanych, dla źródeł energii elektrycznej do 30%. Co to są  koszty kwalifikowane? Koszty kwalifikowane są to koszty które mogą podlegać dofinansowaniu w ramach programu NFOŚiGW. Obejmują one wszystkie etapy inwestycji  od projektu instalacji po zakup, montaż, odbiór i jej uruchomienie. Ich wysokość jest określona dla każdego typu instalacji. Dofinansowanie na fotowoltaikę w formie kredytu razem z dotacją może wynosić łącznie 100% kosztów kwalifikowanych. Jeżeli okaże się, że inwestycja przekracza wyznaczoną wartość, różnicę inwestor musi pokryć z własnych źródeł.  No dobrze ale kto może ubiegać się o EKOkredydt Prosument II? O EKOkredyt Prosument II mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi. O dotację oraz kredyt można ubiegać się na zakup i montaż urządzeń do produkcji energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł  energii tj:

– źródła ciepła na biomasę o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWT,
– pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt,
– kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWT,
– systemów fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
– małych elektrowni wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,
– mikrokogeneracji o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe oraz
– instalacji równoległych w których wykorzystuję się więcej niż jedno odnawialne źródło energii cieplnej lub elektrycznej, dla jednego budynku mieszkalnego jeżeli jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

W przypadku kiedy zdecydujemy się na montaż instalacji wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii, procentowy udział dotacji jest ustalany jako średnia ważona procentowych udziałów danego rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowych.

Sposób rozliczenia w programie Prosument

Kolejną bardzo ważną informacją interesującą każdego przyszłego Prosumenta jest sposób rozliczania się z Zakładem Energetycznym z wprowadzonej energii do sieci elektroenergetycznej. Według ustawy OZE z dnia 20 lutego 2015 roku każdy z Prosumentów rozliczany jest z zakładem energetycznym na postawie wskazań urządzenia pomiarowo-roliczeniowego. Z zakładem rozliczamy się bezgotówkowo na zasadzie bilansu. Dla instalacji do 10kWp za każdą 1 kWh oddaną do sieci możemy odebrać 0,8 kWh. Dla instalacji powyżej 10 kWp za każdą 1 kWh wysłaną do sieci z naszej instalacji możemy od zakładu energetycznego odebrać 0,7 kWh. Rozliczenie odbywa się z końcem każdego okresu rozliczeniowego.

Pierwszym krokiem do otrzymania dofinansowania na fotowotlaikę jest pozyskanie kredytu, o który ubiegamy się składając potrzebne dokumenty. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku następuję uruchomienia dotacji razem z kredytem. Następnie otrzymane dofinansowanie musimy utrzymać to znaczy przez okres nie krótszy niż 3 lata należy podtrzymać efekt naszej inwestycji, poprzez przekazywanie danych o wielkości produkowanej energii ze źródeł odnawialnych według warunków określonych w umowie. Musimy się również liczyć z przeprowadzeniem przez Bank oraz NFOŚiGW kontroli realizacji przedsięwzięcia i jego trwałości.

Druga edycja dotacji Prosument

Uruchomienie drugiej edycji programu Prosument było bardzo oczekiwane i myślę, że cieszy nie tylko inwestorów ale także firmy zajmujące się projektowaniem oraz montażem instalacji odnawialnych źródeł energii. Wprowadzenie tego programu w znacznym stopniu przyczyni się do popularyzacji oraz rozwoju rynku energii odnawialnej w naszym kraju. Podjęcie tej inicjatywy jest bardzo ważne i daję ogromną szansę dla każdego mieszkańca Polski na stanie się właścicielem właśnie takiej instalacji. Montaż urządzeń służących do produkcji odnawialnych źródeł energii wydaję się bardzo dobrym pomysłem nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, ale także z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego co w obecnej sytuacji jest bardzo ważne.

Więcej szczegółowych informacji nt. programu Prosument można znaleźć na stronach:

https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/ekokredyt-prosument
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/

2 komentarze

  1. W tekście jest takie zdanie: Rozliczenie odbywa się z końcem każdego okresu rozliczeniowego.

    Czy okres rozliczeniowy może być krótszy niż jeden rok ?

  2. Tak z tego co wiem to 6 miesięcy ale ostatnio tez słyszałem, że niektóre zakłady oferuje 2 miesięczne rozliczenie.

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.