EkologiaFotowoltaika

Dofinansowanie na śląsku.

Na Śląsku uruchomiono nowy program wsparcia dla firm w sferze instalacji fotowoltaicznych. Obecnie już nie tylko osoby prywatne mogą korzystać z dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, ale również przedsiębiorcy. Taki program dofinansowania został uruchomiony przez WFOŚiGW w Katowicach.

Smog dofinansowanie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął już przyjmowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, które składać mogą właściciele mikro, małych oraz średnich firm z terenu Śląska. Dotychczas po takie dopłaty mogli sięgać wyłącznie prywatni właściciele domów, którzy chcieli tworzyć instalacje fotowoltaiczne na potrzeby własne. Nowy program nosi nazwę „50 kW na start” i dotyczy instalacji o mocy nie przekraczającej 50 kW. W przypadku tych instalacji nadwyżki niewykorzystanej energii elektrycznej przedsiębiorcy będą mogli rozliczać tak, jak osoby prywatne w systemie prosumenckich opustów, bądź będą mogli sprzedawać po średniej cenie energii na rynku hurtowym, która obowiązywała w poprzednim kwartale.

Celem programu jest zapewnienie przedsiębiorstwom niezależności energetycznej, a także ochrona środowiska poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery. W rzeczywistości więc, program ma pozytywnie wpłynąć nie tylko na przedsiębiorstwa, ale również na otaczające nas środowisko i ludzi zamieszkujących w pobliżu tych przedsiębiorstw.

Rodzaj wsparcia w programie „50 kW na start”

Program zakłada dwa rodzaje wsparcia przedsiębiorstw mikro, małych oraz średnich. Wsparcie w tym programie będzie miało charakter dotacji w wysokości do 10% kosztów kwalifikowanych oraz jako preferencyjne pożyczki. W przypadku pożyczek oprocentowanie ma wynosić 0,95 s.r.w., jednak nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. W przypadku pożyczek inwestor musi jednak posiadać 10% wkładu własnego. Okres spłaty całości pożyczki nie może być krótszy niż 4 lata, ani też dłuższy niż 10 lat. Czas ten liczony jest od daty zakończenia zadania wynikającego z umowy dofinansowania. Wyłącznie w uzasadnianych przypadkach przedsiębiorstwo może starać się o wydłużenie tego okresu do 15 lat

Jakie instalacje mogą być finansowane w ramach tego programu?

Projekt ten zakłada dofinansowanie określonych modułów fotowoltaicznych. Muszą one posiadać certyfikat zgodności z normą: PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu” albo z normami równoważnymi, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Jednocześnie, regulamin programu wskazuje na to, iż bardzo istotne przy pozyskaniu dotacji będzie stopień zaawansowania projektu, wielkość wykonywanej instalacji oraz sposób finansowania. Największą szansę na spore dofinansowanie mają instalacje, które produkować będą powyżej 25 kW. Warto także dodać, że budżet programu przewiduje 1 mln zł na dotacje oraz aż 9 mln zł na pożyczki, co wiąże się z możliwością pozyskania tych środków i doborem najlepszej dla swojej firmy metody finansowania. Kolejne terminy naboru wniosków o dofinansowania w ramach programu „50 kW na start” będą możliwe tylko, jeśli w budżecie tego programu będą jeszcze pieniądze. Warto więc spieszyć się, aby móc skorzystać z tego wsparcia i zagwarantować swojej firmie niezależność energetyczną. Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach, najlepiej za pośrednictwem przesyłek pocztowych lub kurierskich.

 

Napisz komentarz - pojawia się natychmiast.